Beyaz Sistem

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bilgilendirme : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('Kanun') 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde yayınlanıp, yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun'un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır. Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu belge de, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. A.Ş. adına, Kanun madde 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünüzü yerine getirmek üzere açıklanmakta ve "Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım izni"; Kullanıcıların/ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Bu metin, kişisel verilere ilişkin özet bilgiler içermekte olup, daha detaylı bilgi ve güncellenmiş veri politikaları için, lütfen, www.beyazfilo.com uzantılı sitemizde yer alan 'Gizlilik Beyanı ve Kişisel Veriler' hükümlerini inceleyiniz.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak alacak, kullanacağız ve işleyeceğiz. Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi de, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.beyazfilo.com uzantılı web adresinde bilahare duyurulacaktır

Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz ve Şirketimiz adına müzayede, filo ve perakende satış kanallarımız, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir , saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle, sigorta şirketleri, bankalar ile paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir. Bu meyanda, Kanun uyarınca, onayınız dahilinde Şirketimizle paylaştığınız kişisel veya/özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

En başta müşterilerimizin Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'den müzayede, filo ya da perakende olarak satın alacağı araçları , pazarlamak ve müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak alıp, işleyeceğiz. Ayrıca, mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit ve de müşterilerimizin Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'den temin ettiği hizmeti sunabilmemiz için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat kapsamında ve yetkili otoritelerce talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb yükümlülüklere riayet etmek, talep edilen ürün / hizmetleri sunabilmek ve talep ettiğiniz hizmetin ve de sözleşmenin gereğini yerine getirmek, içeriğindeki sebepler de kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenme amaç ve sebeplerini oluşturmaktadır. Kural olarak, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkün olmamakla birlikte, ' bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması', ' Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması', ' Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması', ' ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması', 'İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması' ve/veya 'Kanunlarda açıkça öngörülmesi' durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olabilecektir.

Kişisel verilerinizi aktarabileceğimiz kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin onayınız dahilinde aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; şirketler grubumuza ait iştirakler başta olmak üzere, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/ iş birliği yaptığımız, program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, Bankalar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili 3. Kişilerdir. Bu meyanda belirtiriz ki, Şirketimiz, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgileri, gereklilik kapsamında , bankalarla ve/veya talep edilen hizmetin kapsamına göre diğer üçüncü kişilerle (araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, kurye/kargo şirketleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşabilmektedir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, çağrı merkezi/internet sitemiz/sosyal medya/iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Onay: Müzayede Üyelik Sözleşmesinde verilen onay, internet sitemizden yapılan üyelikler Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. müşterileri, internet sitemizin kullanıcıları ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, sitemizde yayımlanan ve/veya Esenboğa Havalimanı Yolu No:809 Akyurt-ANKARA adresinde Müzayede Üyelik Sözleşmesi'nde "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metni"nin üzerine 'tik' atmak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. müşterileri, araç satış noktalarından satın aldıkları araçlar için ise, satış noktalarındaki 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metnini' ad-soyad bilgileri ile birlikte imzalamak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olacaklardır. Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, Site'de bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla araç satın alma işleminin yapılamayabileceği önemle dikkate alınmalıdır. Zira, istinasi durumlar saklı kalmak kaydı ile, araç satın alabilmek için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile araç satışı yapılamamasından dolayı Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kanunun Yayımından Önceki Verilerin Durumu Nedir?

Kanun hükümleri uyarınca, 'Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel nitelikli kişisel verileriniz, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirilecektir. Buna karşın, Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edilmiş sayılmaktadır'. Belirtiriz ki, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. müşterileri, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.'e üye olmakla ve araç satın almakla Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayıldığından ve Gizlilik Politikalarımızda, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin teminine ve işlenmesine dair detaylı düzenlemeler olduğundan, Kanun'un yayımı tarihinden önce temin ettiğimiz ve işlenmiş olan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin olarak, tarafımıza verilen 'hukuka uygun rızanız' bulunmaktadır. Kanuna istinaden, bu rızalarınız, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edilmiş sayılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

Kanun'un 11. maddesi gereği haklarınız;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Mersis No: 388051401800020
İletişim Bilgileri
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. - Müzayede Şube
Email: kvkk@beyazsistem.com
Esenboğa Havalimanı Yolu No:809 Akyurt-ANKARA

Canlı Yayını İzlemek İçin
TIKLAYINIZ.
Beyaz Sistem Paylaş
Twitter facebook RSS